Cơ cấu tổ chức Công ty

Cơ cấu tổ chức Công ty

I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ- Chủ tịch HĐQT: ông Ngô Ngọc Cương- Thành viên HĐQT: ông Đặng Đình Tĩnh- Thành viên HĐQT: ông Lê Văn DũngII. BAN GIÁM ĐỐC- Giám đốc: ông Đặng Đình Tĩnh- Phó Giám đốc: ông Lê Văn Dũng- Kế toán trưởng: bà Khúc Thị Hải YếnIII. BAN KIỂM SOÁT- Trưởng BKS: ông Nguyễn Văn Nhiên- Thành ...